Nasz statut PDF Drukuj E-mail

STATUT /Skrót/

FUNDACJI „OSTATNI REJS"

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja pod nazwą „OSTATNI REJS", zwana dalej Fundacją ustanowiona została aktem notarialnym za Repertorium A Nr 407/2005 przez Sylwię Borkowską i Andrzeja Grzegorza Borkowskiego zwanych dalej Fundatorami i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach(Dz.U. z 1991 roku, nr 46, poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
1.Siedzibą Fundacji jest Wolin.
2.Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz na cele Fundacji jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
3.Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .
4.Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 5.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.
§ 6.
Fundacja może tworzyć oddziały,zakłady,filie,a także przystępować do spółek i innych fundacji w kraju i za granicą.
§ 7.
Fundacja może ustanowić odznaki,medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów obranych przez Fundację.
§ 8.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu działalności zgłoszonym we wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w celu uzyskiwania środków materialnych w całości przeznaczanych na realizację celów statutowych oraz działalność pożytku publicznego.
2. Może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 9.
Cel Fundacji
Fundacja została powołana w celach :
1.Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy społecznej dla rodzin marynarzy kontraktowych, którzy wypłynęli w swój ostatni rejs i nie powrócili z morza w wyniku wypadków losowych zostawiając w trudnej sytuacji życiowej rodziny lub doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu.
2.Prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy społecznej dla ludzi morza, którzy stali się ofiarami nieuczciwych armatorów tanich bander i nie mają środków do życia.
§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1.Wsparcie rzeczowe,finansowe i organizacyjne rodzinom tych co nie powrócili z morza oraz marynarzom w trudnej sytuacji życiowej.
2.Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz przedstawicielami różnych krajów i społeczności w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej .
2.1 Fundacja może wchodzić w dozwolone prawem związki z fundacjami i innymi podmiotami prawnymi oraz zawierać porozumienia o współdziałaniu w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej oraz realizowania działań pożytku publicznego.
3.Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków finansowych z przeznaczeniem na realizowanie celów Fundacji.
4.Intensywne poszukiwanie darczyńców i sponsorów w Polsce i poza jej granicami.
5.Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele Fundacji.
6.Skupienie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami.
7.Podejmowanie działań informacyjnych ,edukacyjnych i wspieranie programów wydawniczych zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
8.Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy prawnej i medycznej dla realizacji celów Fundacji.
9.Dofinansowanie sierotom po marynarzach wyjazdów na kolonie i obozy oraz leczenie w kraju i za granicą.
10.Finansowanie w szczególnych przypadkach kosztów nauki sierotom po marynarzach(dzieci ostatnich klas szkół społecznych).
11.Dofinansowanie rehabilitacji po wypadkach w czasie pracy na morzu.

ROZDZIAŁ III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11.
Majątek Fundacji stanowią :fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w kwocie pieniężnej 4000 zł (słownie:cztery tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 12.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1.Zapisów ,darowizn i spadków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy.
2.Dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych.
3.Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
4.Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych,zbiórek i imprez publicznych ,prowadzonych przez Fundację i/lub przy udziale innych osób.
5.Z zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i zagranicą.
6.Operacji finansowych z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.
7.Jednorazowego wsparcia finansowego osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy.
8.Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 13.
1.Dochody pochodzące z darowizn ,spadków, zapisów, dotacji,subwencji oraz odsetek bankowych, pochodzących z tych źródeł ,mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację realizację celu o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2.Fundacja może tworzyć fundusze , w tym o charakterze celowym ,zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
3.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobro-dziejstwem inwentarza i to tylko wówczas , gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste,że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4.Cały dochód uzyskany przez Fundację jest przeznaczony na realizację celów statutowych oraz działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ V.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 21.
Fundacja może łączyć się z inną fundacją,która ma podobne statutowe cele działalności. Decyzja o połączeniu z inną fundacja wymaga uchwały Zarządu podjętej jednogłośnie oraz zgody Fundatorów wyrażonej na piśmie.
§ 22.
Nazwa Fundacji brzmi „ Fundacja Ostatni Rejs" . Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz tłumaczenia jej nazwy w różnych językach.
§ 23.
Fundacja na zasadach określonych uchwałą Zarządu nadaje tytuł SPONSORA FUNDACJI oraz PRZYJACIELA FUNDACJI.

ROZDZIAŁ VI.
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 24.
1.Likwidacja Fundacji może nastąpić z woli Fundatorów,z powodu wyczerpania jej środków finansowych i majątku. Uchwałę w tej sprawie podejmują wspólnie Rada i Zarząd Fundacji.
2.Majątek powstały po likwidacji Fundacji – po uregulowaniu zobowiązań i należności przeznacza się na cele zbliżone celom Fundacji.

Wolin, dnia 31 października 2008 roku

Fundatorzy
Sylwia Borkowska
Andrzej Grzegorz Borkowski

< Poprzedni   Następny >

Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 ostatnirejs.pl webmaster Andrzej Grzegorz Borkowski, cms mambo, telefon/fax fundacji (091)3260704, mail