RODO/COOKIE PDF Drukuj E-mail

POLITYKA RODO W FUNDACJI „OSTATNI REJS” DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

I. WSTĘP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, osoby fizycznej lub prawnej, jest Fundacja „OSTATNI REJS” (dalej: FOR) z siedzibą w Wolinie (72-510) przy ul. Polnej 29, KRS: 0000229804, NIP: 986-017-04-27, Regon: 320022904.
 2. Administrator danych osobowych, osoby fizycznej lub prawnej, nie przekazuje ich osobom trzecim, bez uprzedniej zgody osoby, która swoje dane przekazała dobrowolnie FOR.
 3. Wszelkie sprawy dotyczące danych osobowych prosimy przekazywać Administratorowi na adres siedziby FOR I.1 lub e-mail:

II. ZGODA W KONTAKTACH NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Poniższa zgoda II.2, dotyczy kandydatów na podopiecznych, podopiecznych, uczestników otwartych spotkań, przyszłych beneficjentów projektów, darczyńców, wolontariuszy, osób prawnych, których dane osobowe zostały pozyskane przez FOR w kontakcie na odległość, bez możliwości zastosowania formy pisemnej;
 2. Wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia działań statutowych przez Fundację „OSTATNI REJS” (dalej: FOR) z siedzibą w Wolinie (72-510) przy ul. Polnej 29 i oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią informacji dotyczącej polityki RODO stosowanej w FOR, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania, jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jestem świadoma/świadomy, że odwołanie zgody nie wywołuje skutków prawnych wstecz.

III. OSOBY FIZYCZNE

1. WOLONTARIUSZ

a. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, telefon kontaktowy, adres email, inne dane przekazane Administratorowi przez Wolontariusza , z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług wolontariatu;
b. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo i nie krócej niż, przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, podatkowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania.

2. KANDYDAT NA PODOPIECZNEGO LUB ZGŁOSZENIE NA UCZESTNIKA PROJEKTU

a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podopiecznego lub uczestnika projektu FOR zgodnie z pkt. II polityki RODO w FOR, a po przejściu rekrutacji, odrębnie wyrażonej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. PODOPIECZNY LUB UCZESTNIK PROJEKTU

a. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Porozumienia, Projektu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacji podatkowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
b. Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek mogą być również przetwarzane w celu informowania w mediach i publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody;
c. w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora;
d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo i nie krócej niż, przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia Porozumienia, zakończenia Projektu, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania;
e. dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, podatkowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynikający z przepisów prawa;
f. dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

4. DARCZYŃCA

a. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty;
b. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych; pozostałe dane osobowe (m.in. adres email, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody;
c. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo i nie krócej niż, przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania.

5. UCZESTNIK SPOTKANIA, IMPREZY OTWARTEJ, ZAMKNIĘTEJ

a. Uczestnikiem Spotkania, Imprezy otwartej, zamkniętej, jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Spotkaniu, Imprezie otwartej, zamkniętej (dalej: Uczestnik);
b. istnieje możliwość, iż przebieg Spotkania, Imprezy otwartej, zamkniętej, w tym wizerunek osób w nich uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
c. zapisując się na udział w Spotkaniu, Imprezie zamkniętej Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email. Jednocześnie, biorąc udział w Spotkaniu, Imprezie otwartej, zamkniętej, Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez FOR jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Spotkania, Imprezy otwartej, zamkniętej, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. NK, Facebook, Youtube) i stronach internetowych FOR oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od FOR lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez FOR w związku z organizacją Spotkania, Imprezy otwartej, zamkniętej lub dotyczącą jej działalności informacyjnej lub promocyjnej.

6. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „PRZYJAZNA PRZYSTAŃ” PRZY FUNDACJI „OSTATNI REJS”

a. Administratorem danych osobowych jest FOR, a podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w Deklaracji Klubowicza może skutkować odmową uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej „Przyjazna Przystań”;
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej „Przyjazna Przystań”, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Administratora na potrzeby KIS „Przyjazna Przystań” oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacji podatkowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody;
c. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni wolontariusze/pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo i nie krócej niż, przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia Porozumienia, zakończenia Projektu, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania;
e. dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, podatkowej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wynikający z przepisów prawa;
f. dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

IV. OSOBY PRAWNE

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wystawiania faktur, rachunków, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
 2. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni wolontariusze/pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo i nie krócej niż, przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia umowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
 6. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda osoba fizyczna i prawna, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia uwag, spostrzeżeń, sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i jest świadoma, że odwołanie nie wywołuje skutków prawnych wstecz.
 2. Każda osoba fizyczna i prawna, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez FOR dane osobowe naruszają przepisy RODO.
 3. Podanie przez osobę fizyczną lub prawną danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów statutowych FOR m.in. informacji o prowadzonych działaniach, o otrzymanych darowiznach finansowych oraz rzeczowych, podziękowaniach dla wolontariuszy, darczyńców oraz osób prawnych, dla celów statystycznych, sprawozdawczych lub wysyłania informacji o zbieraniu 1%.
 4. FOR wobec osób fizycznych i prawnych nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w imię zasady „nic o Nas, bez Nas”, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
 5. FOR działa na zasadzie wolontariatu i tylko osoby nic nie robiące są nieomylne, dlatego, gdyby „coś” z naszej strony spowodowało wg Pani/Pana naruszenie przepisów RODO, nie traćmy czasu na niepotrzebne spory, a niezwłocznie poinformujmy o tym FOR na e-mail: lub drogą pocztową na adres siedziby FOR I.1, celem usunięcia naruszeń przepisów RODO.

 6. INFORMACJA O COOKIE

  Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

  Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych.
  Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

  W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

  Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

  Ten serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

  • cookies google-analytics.com – statystyki dla tej witryny
  • cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: https://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z tej witryny, w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny)
  • cokies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

  Serwisy, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

  youtube.com
  zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatnościhttps://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)

  vimeo.com
  pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem https://vimeo.com/cookie_policy)

  facebook.com
  Umieszczamy na stronach tego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się https://pl-pl.facebook.com/help/cookies

  twitter.com
  Umieszczamy na stronach tego serwisu WWW przyciski dodawania wpisów na Twitterze. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać sięhttps://twitter.com/privacy

  Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"?
  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z tej strony.

  W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

  Flash cookies
  Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: https://www.adobe.com/products/flashplayer/security.
  Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookies odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash na stronach uniemożliwi odtwarzanie większości treści.Następny >

Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 ostatnirejs.pl webmaster Andrzej Grzegorz Borkowski, cms mambo, telefon/fax fundacji (091)3260704, mail